According to AHS Sutrasthana 10.33:

madhuraṃ śleṣmalaṃ prāyo jīrṇāc chāliyavād ṛte /
mudgād godhūmataḥ kṣaudrāt sitāyā jāṅgalāmiṣāt //

Why sitā (white sugar) has no increasing effect on kapha?