Pradhankarma

Pradhan Karma
Paradhan karma is another step of Pancha Karma. This stage of Pancha karma therapy includes five procedures.

Five procedures of Pradhan therapy are as follows:
1.Vamana Karma
2.Virechana Karma
3.Basti Karma
4.Nasya
5.Rakta-moksha